Reglement


artikel 1. GVR/Slagzinnenregister

Het Genootschap voor Reclame beschikt over een Slagzinnenregister, waarin de door de GVR/Slagzinnencommissie erkende slagzinnen zijn geregistreerd. Het doel hiervan is meer houvast te bieden aan gebruikers van slagzinnen bij de bescherming van hun slagzinnen en hulp te verlenen bij het onderzoeken of eventueel te voeren slagzinnen nog voor gebruik vrij zijn.

artikel 2. De GVR/Slagzinnencommissie
Het Genootschap Voor Reclame heeft een Slagzinnencommissie in het leven geroepen, die tot taak heeft de ter inschrijving aangeboden slagzinnen te beoordelen en het slagzinnenregister te beheren.

artikel 3. Voorwaarden voor inschrijving
Om voor inschrijving in aanmerking te komen, dient een slagzin, zulks ter beoordeling van de GVR/Slagzinnencommissie:
a. te voldoen aan de in artikel 4 aangegeven definitie van het begrip slagzin;
b. daadwerkelijk als slagzin te worden gebruikt;
c. zodanig te zijn samengesteld, dat er bij het publiek geen verwarring te duchten is met eerder aangemelde en vervolgens ingeschreven slagzinnen van derden of met niet-ingeschreven slagzinnen van algemene bekendheid;
d. niet in kennelijke strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden, met algemeen aanvaardbare normen ten aanzien van het fatsoen en de goede smaak of met enig ander voorschrift van de Nederlandse Code voor het Reclamewezen.

artikel 4. Definitie slagzin
Bij de beoordeling van aangeboden zinnen toetst de GVR/Slagzinnencommissie deze aan de volgende definitie:

‘Een slagzin is een tot het publiek gericht, kernachtig samenstel van woorden, bestemd en geschikt om door een deelnemer aan het maatschappelijk verkeer te worden gebruikt ter onderscheiding van zijn instelling, persoon, goederen of diensten’.

toelichting op artikel 4:
Met name voldoen niet aan deze definitie:
a. zinnen die behoudens de eigen (merk)naam (nagenoeg) uitsluitend bestaan uit bewoordingen van een algemeen c.q. uitsluitend beschrijvend karakter en, ook als geheel beoordeeld, het vermogen missen om te onderscheiden;
b. zinnen die behoudens de eigen (merk)naam (nagenoeg) uitsluitend bestaan uit een gezegde of uitdrukking die tot het algemeen taalbezit gerekend moet worden, tenzij deze in relatie tot de specifieke aard van product of instelling een bijzondere betekenis krijgt;
c. zinnen die slechts een feitelijke mededeling inhouden omtrent product of instelling;
d. zinnen die door hun inhoud of verwrongen taalgebruik niet voldoen aan een minimale eis van behoorlijke communicatie;

artikel 5. De aanvragen
Het verzoek tot inschrijving in het GVR/Slagzinnenregister wordt gericht aan:

info@gvr-slagzinnenregister.nl

en dient vergezeld te gaan van:
a. Een compleet ingevuld indieningsformulier of spoedprocedureformulier (zie hierboven onder ’Formulieren’); de indiener is degene die de slagzin indient, de voerder is de adverteerder.
b. Materiaal waaruit blijkt, dat de slagzin als zodanig wordt gebruikt of althans binnen een door de indiener termijn daadwerkelijk zal worden gebruikt.

Als aanvraagdatum geldt de datum waarop de aanvraag en deugdelijk bewijsmateriaal bij de Stichting GVR/Slagzinnenregister zijn ontvangen.

artikel 6. Beoordeling
De GVR/Slagzinnencommissie beoordeelt of de aangeboden zin voor inschrijving in aanmerking komt. De beslissing van de GVR/Slagzinnencommissie wordt aan aanvrager schriftelijk medegedeeld. Weigering van de inschrijving wordt gemotiveerd.

artikel 7. Publicatie/Bezwaar
Indien de GVR/Slagzinnencommissie het verzoek om inschrijving van een slagzin heeft afgewezen, kan de indiener hiertegen binnen drie maanden na verzending van de afwijzingsbrief schriftelijk bezwaar maken. De GVR/Slagzinnencommissie beslist vervolgens of zij haar besluit handhaaft danwel alsnog tot inschrijving van de slagzin overgaat. In hoger beroep is niet voorzien.

Indien naar het oordeel van de GVR/Slagzinnencommissie een zin aan de gestelde voorwaarden voldoet, volgt publicatie op de website van GVR/Slagzinnenregister en in Adformatie, en dienen tevens inschrijvingskosten (zie prijslijst) te worden betaald. Indien tijdig bezwaren tegen inschrijving zijn ontvangen omdat de slagzin naar het oordeel van de bezwaarmaker in strijd is met de onder artikel 3 c. of d. genoemde voorwaarden (gelijkenis met eerdere slagzin, of strijd met wet, openbare orde, goede zeden), onderzoekt de commissie deze en besluit zij vervolgens al dan niet tot inschrijving over te gaan. Het besluit van de commissie wordt, met redenen omkleed, schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld.

Indien binnen twee maanden na de publicatiedatum geen bezwaren zijn ingediend, wordt de slagzin in het register ingeschreven voor een periode van twee jaar en wordt aan de inschrijving een nummer toegekend.

artikel 8. Duur/Verlenging
De eerste inschrijving van een slagzin is geldig voor een periode van twee jaar vanaf het jaar van de eerste publicatie als bedoeld in artikel 7.

Een inschrijving kan daarna steeds met twee jaar worden vernieuwd, mits de slagzin nog steeds daadwerkelijk als slagzin wordt gebruikt.

Tijdig voor de afloop van de beschermperiode ontvangt de voerder van de slagzin een waarschuwing, gezonden aan het adres waarop de inschrijving is ingesteld. Vernieuwing van de inschrijving van een slagzin geschiedt tegen betaling van het ter zake gestelde tarief voor afloop van de lopende geldigheidsperiode.

Wordt geen tijdige betaling ontvangen, dan wordt de slagzin uit het register geschrapt.